Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Włodawa

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Włodawa

Typ:                        Rejestr

Nazwa:                    Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Włodawa

Komórka                  Referat Administracyjno Obywatelski

organizacyjna:

Sposób, miejsce i zasady udostępniania danych zawartych w zbiorze:

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Włodawa  prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia  i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189). Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Włodawa:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi:
  Referat Administracyjno Obywatelski
  w Urzędzie Gminy we Włodawie
  Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
  tel. +48 (82) 5721234
 2. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek  i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Gminy Włodawa  należy dokonywać na konto:
Banku PKO BP S.A. C.K. Biała Podlaska 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział